نویسنده = جعفر زاده، علی‌اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوی مکانی تغییرات پوشش جنگلی با استفاده از رگرسیون لجستیک در شهرستان ملکشاهی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 45-68

وحید میرزایی زاده؛ علی مهدوی؛ عبدالعلی کرمشاهی؛ علی‌اکبر جعفر زاده