نویسنده = شیخ نظری، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خواص دای الکتریک نانوبیو کامپوزیت سلولزباکتریایی-رزین ترموست

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 157-170

سمیه شیخ نظری؛ تقی طبرسا؛ مهدی مشکور؛ ابوالقاسم خزاعیان