نویسنده = تاج دینی، آژنگ
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر تعهد و رفتار خریداران صنایع کارتن سازی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 233-254

مارال کرکودی؛ شادمان پورموسی؛ آژنگ تاج دینی