نویسنده = رفیعی جاهد، راضیه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر اشکوب فوقانی بر خصوصیات خاک در اکوسیستم های جنگلی دست کاشت و طبیعی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-24

راضیه رفیعی جاهد؛ سید محسن حسینی؛ یحیی کوچ