نویسنده = فارسی، محمد
تعداد مقالات: 3
1. اثر پلاسمای سرد بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی نانوکاغذ تهیه شده از نانوفیبر سلولز و نانوفیبر کیتین

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 15-27

10.22069/jwfst.2019.16086.1793

حسام الدین جنت امانی؛ علی معتمدزادگان؛ محمد فارسی؛ حسین یوسفی


2. ﺗﺄثیرتغییرات طول الیاف انواع خمیرهای OCC بر ویژگی های مقاومتی کاغذ کنگره‌ای

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 255-268

10.22069/jwfst.2016.9601.1511

ذکریا تودرواری؛ محمد فارسی؛ قاسم اسدپور اتوئی


3. اثر مقدار نانورس و ماده کف‌زای شیمیایی بر ساختار سلولی و خواص مکانیکی چندسازه‌های کاه‌گندم/پلی‌اتیلن‌سنگین

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 71-92

محمد فارسی؛ سید اسحاق بابایی؛ مصطفی معدنی پور؛ آرش فرج پور