نویسنده = سلمان ماهینی، عبدالرسول
تعداد مقالات: 2
1. آمایش کاربری‌های چندگانه جنگل‌های زاگرس از نظر عوامل کلان اقتصادی – اجتماعی و سیاستی (مطالعه موردی، استان ایلام، شهرستان بدره، جنگل کبیرکوه)

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 34-50

علی نجفی فر؛ محمدهادی معیری؛ شعبان شتایی جویباری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


2. ذینفعان و معیارهای شناسایی آنان در مدیریت منابع طبیعی (مطالعه موردی: جنگل‌های استان گلستان)

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 23-40

سید مرتضی موسوی نوکنده؛ محمدهادی معیری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی