نویسنده = سوسنی، جواد
تعداد مقالات: 6
1. برآورد زی توده چوبی اندام های هوایی کلن های صنوبر با استفاده از روابط آلومتریک

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 97-108

محسن یوسفوند مفرد؛ جواد سوسنی؛ رضا اخوان؛ کامبیز ابراری واجاری؛ ایمان سپهوند؛ فزهاد جهانپور


2. برآورد زی توده خشبی روی زمین در درختان شاخه زاد گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii) (مطالعه موردی: منطقه مله شبانان خرم آباد)

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 148-172

محسن یوسفوند مفرد؛ جواد سوسنی؛ عصمت اوستاخ؛ رامین حسین زاده


4. اثر متغیرهای اقلیمی(دما و بارندگی ) بر پهنای حلقه‌های رویشی درختان شاخه‌زاد بلوط ایرانی در ناحیه زاگرس میانی (مطالعه موردی: جنگل‌های شهرستان خرم آباد)

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 93-110

جواد سوسنی؛ عاطفه رادمهر؛ سید محمود حسینی قلعه بهمنی؛ شمس الدین بالاپور؛ اصغر سپهوند


5. اثر متغیرهای اقلیمی )دما و بارندگی( بر پهنای حلقههای رویشی درختان شاخهزاد بلوط ایرانی در ناحیه زاگرس میانی )مطالعه موردی: جنگلهای شهرستان خرمآباد(

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 43-60

جواد سوسنی؛ عاطفه رادمهر؛ سید محمود حسینی قلعه بهمنی؛ شمس الدین بالاپور؛ اصغر سپهوند