نویسنده = جهانی لمر، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. پروفیل دانسیته عمودی: شاخصی برای ارزیابی کیفیت تخته خرده چوب

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-21

زهرا جهانی لمر؛ سعید رضا فرخ پیام