نویسنده = رستمیان، محمد
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط بین بیماری زغالی بلوط و خسارت سوسکهای چوبخوار (Borer beetles) در جنگلهای شهرستان خرم آباد

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 110-142

محمد رستمیان؛ محمدرضا کاوسی؛ عیدی بازگیر؛ منوچهر بابانژاد


2. ارتباط پوسیدگی درختان با قارچ‌های چوب‌زی و برخی از عوامل رویشگاهی در جنگل شصت‌کلاته گرگان

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 167-181

محمد رستمیان؛ محمدرضا کاوسی؛ شعبان شتایی؛ علی اکبر محمدعلیپور ملکشاه