نویسنده = زاد میرزائی سلیماندارابی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد مدل‌های اساسی تحلیل پوششی داده‌ها جهت تعیین کارایی نسبی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-20

مجید زاد میرزائی سلیماندارابی؛ سلیمان محمدی لیمائی