تاثیر مقدارلیگنین باقیمانده بر رفتار حرارتی و ریخت‌شناسی چندسازه پلی پروپیلن - خمیر کاغذ کرافت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس

2 استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

چکیده

در این تحقیق، تاثیر قلیائیت موثربر خواص حرارتی و ریخت شناسی چندسازه ساخته شده از خمیر کرافت چوب ممرز و پلی‌پروپیلن مورد بررسی قرار گرفت. خرده چوب‌های تهیه شده از گونه ممرز با استفاده از فرایند کرافت در سه قلیائیت موثر 15، 20 و 25 درصد، زمان پخت ثابت 120 دقیقه، دمای170 درجه سانتی‌گراد و سولفیدیته 25 درصد به خمیر تبدیل شده‌اند. سپس مقدار لیگنین باقیمانده در خمیر کرافت با استفاده از آزمون TAPPI اندازه‌گیری شد. برای ساخت چندسازه از خمیر کرافت و پلی‌پروپیلن با نسبت 50 به 50 درصد و همچنین از انیدرید مالئیک به عنوان سازگارکننده با مقدار 4 درصد وزنی در ساخت همه نمونه‌ها استفاده شد. رفتار حرارتی نمونه‌ها با استفاده از دو آزمون تحلیل وزن سنجی‌گرمایی و گرماسنجی‌روبشی تفاضلی مورد مطالعه قرار گرفت. ریخت شناسی نمونه‌ها نیز بوسیله عکسبرداری با میکروسکوپ الکترونی پویشی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش قلیائیت موثر از 15 به 25 درصد (با کاهش مقدار لیگنین باقیمانده در خمیر کرافت)، میزان افت وزن، آنتالپی بلورینگی و سطح بلورینگی نمونه‌ها افزایش یافته، در حالی‌که میزان دمای ذوب شدن کاهش می‌یابد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان داد که با افزایش درصد قلیائیت موثر و کاهش مقدار لیگنین باقیمانده، کیفیت سطح اتصال چندسازه کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Influence of residual lignin content on the thermal and morphological behavior of polypropylene-kraft pulp composite

چکیده [English]

The effect of effective alkali on the mechanical strength properties and water absorption of kraft pulp/polypropylene composite was studied. Hornbeam wood (Carpinus betulus) chips converted to Kraft pulping in different effective alkali (15, 20 and 25%) and fixed levels of cooking time (120 min), temperature 170 °C and sulfidity 25%. Then residual lignin content of these pulping was determined according to the TAPPI standard. Kraft pulping flour/polypropylene (PP)/ maleic anhydride (MAPP) was considered to be constant at 50%, 50% and 4 Phc for made of composite. Thermal behavior of samples was studied by differential scanning calorimetry and thermogravimetric analysis. Morphological experimental were examined by SEM. Results indicated that with increasing of effective alkali (from 15 to 25%), the values of loss weight, crystalinityenthalpy and crystalinity surface were increased and melting temperature were decreased. Results of scanning electron microscope indicated that the quality of jointed surface was decreased by increasing of effective alkali and decreasing of residual lignin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite
  • kraft pulping
  • differential scanning calorimetry
  • thermogravimetric analysis
  • scanning electron microscope