اثر اندازه روشنه (Gap) روی زنده مانی و رشد گونه های جنگلی درجنگلهای تروپیکال(مطالعه موردی: جنگل پژوهشی دانشگاه(UPM

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

اندازه روشنه، برای تعیین پویایی جنگل مهم است، زیرا میزان فتوسنتز در حفرات جنگل یک فاکتور مهم موثر در رشد و زنده مانی نهال ها می باشد و گونه‌های مختلف بسته به اندازه روشنه، عکس العمل‌های متفاوتی از خود نشان میدهند. این تحقیق درجنگل پژوهشی دانشگاه UPMمالزی انجام گرفته. طی این تحقیق به منظور غنی‌سازی جنگل به چهار روش مختلف در چهار پلات یک هکتاری روشنه‌هایی با اندازه های مختلف ایجاد شده. در دو پلات 9 میکرو پلات 10 ×10متر و 20 ×20 متر، ودر دو پلات دیگر 5 میکرو پلات 10 × 10 متر و 20 ×20 متر( جمعا 28 میکروپلات) ایجاد شده که در داخل آنها نهال‌های سه گونه نورپسند و سریع الرشد Shorea assamica , Shorea platyclados و Mersava anisoptera با فواصل 5/2 × 5/2 متر(جمعا 812 اصله نهال) کاشته شده. دراین میکرو پلات‌ها نوع گونه، تعداد ، قطر یقه ، طول ساقه بدون شاخه، ارتفاع ، قطر تاج، درصد زنده‌مانی نهال ها و میزان نور اندازه‌گیری و ثبت گردید. میزان نور در میکرو پلات‌ها به سه کلاس (کلاس سه 24-17 درصد، کلاس دو 17-10 درصد و کلاس یک 10-4 درصد) طبقه‌‌‌‌بندی شده. نتایج تحقیق نشان داد که نهالها در کلاس نوری طبقه 2 دارای رشد ارتفاعی و قطری و زنده‌مانی بیشتری میباشند. گونه‌های anisoptera M. و S. platyclados به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان زنده‌‌‌‌مانی بودند. گونه anisoptera M. دارای کمترین رشد قطری و گونه S. platyclados دارای بیشترین آن بوده. گونه S. platyclados در کلاس نوری3 بیشترین و گونه S. assamica در کلاس نوری یک کمترین میزان رشد ارتفاعی را داشتند. طول ساقه در گونه‌های anisoptera M. و S. assamica به ترتیب حداکثر و حداقل بوده. اثر متقابل گونه و کلاس نوری روی میزان رویش ارتفاعی و قطری اثر معنی‌داری نداشته و فقط بر روی قطر تاج و طول ساقه اثر معنی‌دار داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Gap size on the survival and growth of forest species (Case study: Researching Forest of the UPM University)

چکیده [English]

This study was carried out in the researching forest of the UPM University of Malaysia. In order to enrichment the forest artificially and in four different ways, make artificial gap in four 1 ha (100×100) plot. 9 micro plots 10m×10m made in 2 plots and 5 micro plots 10m×10m and 20m×20m in 2 other plots, totally 28 micro plots. In these micro plots was planted far from others in 2.5m×2.5m, seedlings of 3 species of Shorea assamica, Shorea platyclados, and Mersava anisoptera, (totally 812 seedlings). Species, number, diameter, length of stem with out branches, length, diameters of crown, survival percentage of seedlings and light intensity in each micro plot was recorded. The light intensity classified in 3 classes (Class 3: 17% - 23%, Class 2: 10% - 17%, and Class 1: 4% - 10%). Results showed that seedlings which are in Class 2 of light have more Height and Diameter growth and have more Chances of survival. M. anisoptera had the highest survival rate, and S. assamic had the less. M. anisoptera had the highest diameter growth and S. platyclados had the less. In Class 2 and 3 the diameter growth was more than in Class 1. S. platyclados had the highest growth rate in Class 2, and S. assamic had the fewer rates in Class 1. The S. platyclados had the highest crown diameter, and the S. assamica had the less. Crown diameter in Class 2 and 3 are the same and was the maximum rate, and in Class 1 had the minimum rate. M. anisoptera had maximum stem length and S. assamica had minimum and in different Light Classes had non-significant. Interaction between species and Light class had non-significant effect on height and diameter growth and had significant effect on crown diameter and stem length.

کلیدواژه‌ها [English]

  • light intensity
  • seedling survival
  • Diameter growth
  • height growth
  • Malaysia