بررسی تاثیر استفاده از فرمالدهید در فرایند خمیرسازی سولفیت و دورپالایش بر ویژگی‌های خمیرکاغذ کاه برنج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد

چکیده

چکیده
در این تحقیق، تاثیر افزودن فرمالدهید در فرایند خمیرسازی سولفیت و دور پالایش بر ویژگی‌های فیزیکی، مقاومتی و نوری خمیرکاغذ کاه برنج مورد بررسی قرار گرفت. برای دست یابی به عدد کاپای 13-12 ، پخت سولفیت با 20 درصد سولفیت سدیم به عنوان پخت شاهد و نیز پخت سولفیت فرمالدهید با 18 درصد سولفیت سدیم و 4 درصد فرمالدهید به عنوان پخت بهینه انتخاب شد. اثر دور پالایش دردرجه روانی‌های 300،400، 500 استاندارد کانادایی بر ویژگی‌های کاغذ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد افزودن فرمالدهید در فرایند سولفیت سبب بهبود لیگنین‌زدایی و افزایش مقاومت‌های کششی و ترکیدگی گردید. همچنین بوسیله دور پالایش در همه خمیرها مقاومت کششی و ترکیدگی تمام نمونه‌ها با افزایش دور پالایش افزایش یافت اما ویژگی‌های نوری و مقاومت به پاره شدن کاغذهای دست-ساز کاهشی جزئی داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the Effect of Using Formaldehyde in Sulfite Pulping Process and Refining Revolutions on the Rice Straw pulp Properties

چکیده [English]

Abstract
In the present research, the effect of formaldehyde addition in sulfite pulping process and the refining revolutions on the strength and optical properties of rice straw pulp has been investigated. In order to achieve a final pulp kappa number of 12-13, cooking was done at 20% sodium sulfite in sulfite process and 18% sodium sulfite plus 4% formaldehyde in sulfite-formaldehyde process. The effect of refining revolution values on the pulp properties were investigated in the freeness levels of 500, 400, and 300 mL, CSF. Results indicated that, the addition of formaldehyde in sulfite process led to improve in delignification and increase in tensile and burst strengths. By the increasing of refining revolutions in all pulps, tensile and burst strengths were increased at slightly lower tear strength and optical properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sulfite pulping
  • Formaldehyde
  • Rice straw
  • Freeness
  • Pulp properties