بهبود خواص آنتی باکتریال کاغذهای بهداشتی با استفاده از ذرات نانو نقره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانش آموخته دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانش آموخته صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم و تحقیقات

4 دانشجو صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در این تحقیق به‌منظور بهبود خواص ضد‌باکتریایی از نانوذرات نقره شفاف استفاده شد. این ماده در دو سطح غلظتppm 25 و ppm100 در خمیر کاغذ استفاده گردید. پس از تولید کاغذ دست‏ساز، از نمونه شاهد و نمونه تیمار شده خواص ضدباکتریایی کاغذها با استفاده از روش OD (بررسی عدد جذب محیط کشت باکتری به‌وسیله دستگاه کدورت‌سنج) ارزیابی گردید. بدین منظور خاصیت ضد‌باکتریایی کاغذها به‌وسیله دو نوع باکتری اشرشیاکلی و باسیلوس سوبتیلیس که به ترتیب نماینده باکتری‌های گرم منفی و گرم مثبت هستند مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داده است که ذرات نانونقره در سطوح مصرف برابر، رشد باکتری اشرشیا‌کلی را در مقایسه با باکتری باسیلوس به مقدار بیشتری کاهش داده است. از طرفی در مقادیر مصرف بسیار کمتر نانونقره (ppm 25) میزان رشد هردو باکتری به میزان قابل توجهی در مقایسه با مقدار مصرف ppm 100 کاهش یافته است که از لحاظ جنبه‌های ایمنی و سلامتی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده به کارگیری نانو نقره، اثرات منفی متداول برخی افزودنی‌ها و پرکننده‌ها در افت ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و نوری را از خود نشان نداده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improvement of the antibacterial properties of sanitary papers using by silver nano particles

نویسندگان [English]

  • Maryam Mohammadi 2
  • Reza Imani 3
  • parvaneh narchin 4
2 MSc, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 PhD,
چکیده [English]

In this study silver nano particles was used to improve the antibacterial properties of paper. This material was used at two levels of concentration (25 ppm and 100 ppm in pulp suspension). All hand-sheet’s antibacterial properties were evaluated using the OD method. In this method Escherichia coli bacteria and Bacillus subtilis bacteria were used that theses tow bacteria are representative of Gram-positive and Gram-negative bacteria respectively. Results have shown that nano silver particles at the same consumption levels had a larger reduction in growth of E. coli in comparison to Bacillus. Also, all concentration levels of nano silver reduced the growth of both bacteria, but low consumption value of nano silver (ppm 25) reduced the growth of both bacteria significantly that is very important in terms of its safety and health. Finally, according to the results, the use of nano silver didn’t show conventional negative effects of additives and fillers on reducing of some physical, mechanical and optical properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nano silver
  • Anti-bacterial properties
  • escherichia coli
  • Bacillus subtilis