اثر سازگارکننده و مقدار ماده لیگنوسلولزی بر ویژگی های کششی و فیزیکی چند سازه آرد چوب اکالیپتوس- پلی پروپیلن بازیافت شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

چکیده
هدف این تحقیق بررسی اثر مصرف سازگارکننده بر ویژگیهای کششی و فیزیکی چندسازه های چوب/ پلاستیک ساخته شده از پلی پروپیلن بازیافتی به روش ریزش کیک بوده است. لذا از آرد چوب گونه اکالیپتوس کاملدولنسیس در 3 سطح 70، 65 و 60 درصد و همچنین استفاده از ماده سازگارکننده MAPP در سطح صفر و 5 درصد چند سازه های چوب – پلاستیک ساخته شد. نتایج اندازه گیری مقاومت کششی و مدول الاستیسیته کششی و خواص فیزیکی با استفاده از طرح آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد که مقاومت کششی و مدول الاستیسیته کششی چند سازه های دارای سازگارکننده در سطح معنی داری بالاتر بوده است. همچنین این ویژگیها با کاهش مقدار آرد چوب دارای روند صعودی بوده اند. اثر متقابل مقدار آرد چوب و سازگارکننده بر مقاومت کششی معنی دار بوده و چندسازه های ساخته شده از 60 درصد آرد چوب و 5 درصد MAPP دارای بالاترین مقاومت کششی بوده اند. جذب آب بعد از 2 و 24 ساعت چندسازه ها با افزودن سازگارکننده و کاهش مقدار آرد چوب، بهبود یافته است. همچنین واکشیدگی و جذب آب بعد از 2 ساعت غوطه وری در آب جوش چندسازه های ساخته شده از 60 درصد آرد چوب به طور معنی داری کمتر بوده است. همچنین افزایش مصرف سازگارکننده موجب کاهش این ویژگی ها شده و حداقل آنها در مصرف 5 درصد سازگارکننده مشاهده گردید

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Infuence of Coupling Agent And The Content of Lignocellulosic Material On Tensile Strength And Physical Properties of Eucalyptus Wood Powder/Recycled Polypropylene Composites

نویسنده [English]

  • Abolfazl Kargarfard
چکیده [English]

Abstract
The objective of this study was to investigate the influence of coupling agent and the content of lignocellulosic material on tensile strength and physical properties of wood/plastic composite produced from recycled polypropylene using mat forming procedure. Recycled polypropylene and three levels of Eucalyptus camaldulensis sp. wood powder (60, 65 and 70%) and 5% of MAPP were used. The results of tensile strength and physical properties were statistically analyzed using factorial experimental design. The results indicated that the tensile strength and modulus of composites containing MAPP were statistically higher than those without MAPP. These properties were increased as the content of wood powder is reduced. The interaction effect of wood powder and MAPP on tensile strength was statistically significant and composites produced using 60% wood powder and 5% MAPP were the highest. The results of composite water absorption after 2 and 24 hours soaking in water revealed that these characteristics were lower when MAPP is used or the content of wood powder is reduced. Thickness swelling and water absorption after 2 hours in boiling water showed that properties are lower when 60% wood powder or MAPP is used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Wood plastic composite
  • recycled polypropylene
  • Coupling agent
  • Eucalyptus camaldulensis
  • Tensile Strength and Physical Properties