بررسی بیوماس ریزریشه و خصوصیات خاک در جنگلکاری‌های پلت، ون، بلند مازو و کاج بروسیا در جنگل آموزشی و پژوهشی داربکلای ساری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

مطالعه حاضر بمنظور بررسی تاثیر جنگل‌کاری‌های افراپلت، زبان گنجشک، بلوط بلند مازو و کاج بروسیا بر خصوصیات خاک و بیوماس ریزریشه در محدوده طرح جنگلداری دارابکلا انجام گردیده است. بمنظور اندازه‌گیری مشخصات خاک و میزان بیوماس تارهای کشنده، نمونه‌برداری از خاک (پس از حذف لایه‌ی آلی) از لایه‌ی 10-0 سانتی‌متری خاک با استفاده از روش استوانه (با قطر 8 و ارتفاع 10سانتی‌متری) بصورت کاملا تصادفی در 4 نقطه در توده‌های مورد مطالعه انجام شد. میزان بیوماس ریز ریشه‌ها (قطر کم‌تر از 2 میلی‌متر) پس از خشک کردن (در دمای 70 درجه سانتیگراد) و توزین، در متر مربع هر توده محاسبه گردید. درصد رطوبت، بافت، کربن، نیتروژن، اسیدیته، هدایت الکتریکی، کلسیم، پتاسیم و فسفر قابل جذب برای هر نمونه خاک در آزمایشگاه اندازهگیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بسیاری از مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک در توده-های پهن‌برگی چون افرا پلت و زبان گنجشک بیش‌تر از توده‌های بلوط بلندمازو و کاج بروسیا بوده است (5./p

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fine root biomass and Soil properties in Maple (Acer velutinum), Ash (Fraxinus excelsior L.), Oak (Quercus castaneifolia) and Pine (Pinus brutia) plantations (Case study: Darabkola Forest-Sari

چکیده [English]

Abstract
The present study was conducted to investigate the impact of Maple (Acer velutinum), Ash (Fraxinus excelsior L.), Oak (Quercus castaneifolia) and Pine (Pinus brutia) plantations on soil properties and fine root biomass in Darabkola Forest of Sari. The soil samples were taken from top mineral soil layer (10 cm) with using coring method (8 cm diameter ×10 cm deep soil) in each site randomly (n=4). The litter layer was removed from the soil surface before samplings. Fine roots (< 2 mm diameter) were extracted from each core and dried at 70 °C to a constant mass. The moisture content of soil, soil texture, Organic carbon and total N, pH, EC, available Ca, K and p was measured in the laboratory. Results showed that many soil physical and chemical properties was significantly (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • broad-leaved
  • Coniferous
  • Nitrogen
  • Base cations
  • Fine root