بررسی قابلیت داده‌های ماهواره‌ای با قدرت تفکیک مکانی متفاوت با تاکید بر شاخص‌های طیفی در تفکیک توده های خالص جنگلکاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده

گردآوری اطلاعات درباره وضعیت پوشش گیاهی از قبیل میزان و پراکنش آن¬ها توسط روش¬های معمولی بسیار مشکل و پر هزینه است. استفاده از داده¬های ماهواره¬ای به¬عنوان یک راهکار جایگزین می¬تواند در این زمینه مطرح گردد. هدف از این تحقیق بررسی قابلیت داده¬های ماهواره¬ای با قدرت تفکیک مکانی متفاوت با تاکید بر شاخص¬های طیفی در تفکیک توده¬های خالص دست کاشت جنگل سری یک شصت¬کلاته گرگان است. در این تحقیق از تصاویر ماهواره¬ای Quickbird، سنجنده ASTER ماهواره TERRA و سنجنده TM ماهواره لندست استفاده گردید. تصحیح هندسی و اتمسفری روی تصاویر انجام شد و 20 شاخص طیفی گیاهی از تصاویر ایجاد گردید. در 10 توده¬ی خالص و متراکم دست کاشت سوزنی برگ و پهن برگ تعداد 80 نقطه با GPS ثبت گردید. مقدار شاخص¬های طیفی گیاهی در محل نقاط نمونه برای هر توده خالص استخراج و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج انتخاب بهترین شاخص¬ها در تفکیک کلیه گونه¬ها نشان داد که در تصاویر Quickbird شاخص¬های Brightness و Greenness، در تصاویر ASTER شاخص‌های Wetness (در باند VNIR) و DVI در تصاویر TM شاخص GNDVI نسبت به سایر شاخص¬ها توانسته¬اند گونه¬های بیشتری را شناسایی و تفکیک نمایند. برای تفکیک گونه¬های سوزنی برگ از هم، در تصاویر ASTER شاخص‌های Brightness و Greenness (در باند VNIR) بهترین تفکیک را نشان دادند. برای تفکیک گونه¬های پهن برگ، در تصاویر Quickbird شاخص Greenness، در تصاویر ASTER شاخص‌های Wetness (در باند VNIR) و DVI و در تصاویر TM شاخص‌های GNDVI، MSI و II بهترین تفکیک را نشان دادند و به¬عنوان بهترین شاخص معرفی می¬شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Capability investigation the different spatial resolution satellites with emphasis on spectral indices for separation of planted pure stands

چکیده [English]

Abstract
Collection of information on the status and distribution of vegetation, is costly and time consuming trough conventional methods. Using of satellite data is considered as a potential way. The objective of this study was capability investigation the different spatial resolution satellites with emphasis on spectral indexes for separation of species of planted pure stands in district 1 of Shastkolate forests in Gorgan. In this study satellite imagery of Quickbird, ASTER and Landsat TM was used. The geometric and atmospheric corrections were implemented on the images and 20 spectral vegetation indexes were created using images. The 80 points in ten pure and dense coniferous and deciduous stands were recorded with GPS. The vegetation spectral indices were extracted in sample plots for each pure stand and were statistically analyzed. The results for the best indexes in separation of all species showed that brightness and greenness indices in Quickbird data, wetness (VNIR) and DVI indices in ASTER data and GNDVI index in TM data could identify and differentiate more species compare to other indices. For separation of coniferous species, the brightness and greenness (VNIR) indices in ASTER data showed the best separation results. For separation of deciduous species, the greenness index in Quickbird data, wetness (VNIR) and DVI indices in ASTER data and GNDVI, MSI and II indices in TM data showed the best separability and are introduced as the best indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spectral of vegetation indexes
  • pure planted stands
  • Quickbird
  • ASTER
  • TM