استفاده از الیاف کوتاه شیشه در چندسازه نرمه MDF- پلی ‎پروپیلن و بررسی تاثیر آن بر خواص مکانیکی چندسازه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار گروه شیمی دانشکده علوم، دانشگاه گلستان

چکیده

در این پژوهش اثر استفاده از الیاف کوتاه شیشه بر خواص مکانیکی چندسازه نرمه MDF-پلی‎پروپیلن مورد بررسی قرار گرفت. الیاف کوتاه شیشه به طول 3 میلیمتر تهیه شدند. رمه سنباده زنیMDF به عنوان ماده لیگنوسلولزی و پلی پروپیلن به عنوان ماده زمینه استفاده شد. مالئیک اندرید پیوند داده شده با پلی‎پروپیلن (MAPP) نیز به عنوان عامل جفت‎کننده به میزان 4 درصد وزنی مورد استفاده قرار گرفت. سپس 36 تخته (12 تیمار در 3 تکرار) با دانسیته اسمی gr/cm31 در ابعاد 1×20×30 سانتی مترمکعب با استفاده از روش پرس گرم تهیه گردید. در ادامه تخته‎های ساخته شده برای تعادل رطوبتی به مدت 2 هفته در محیط آزمایشگاه (شرایط کلیما) قرار گرفتند. سپس به منظور بررسی خواص مکانیکی نمونه¬های آزمونی از استاندارد (CEN/TS15534–1:2007) استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش درصد وزنی نرمه سمباده¬زنی MDF، قدرت نگهداری پیچ و میخ، مدول الاستیسیته خمشی (MOE) و مقاومت خمشی (MOR) نمونه¬های آزمونی کاهش و همچنین با افزایش مقدار الیاف کوتاه شیشه نیز این مقاومت ها کاهش پیدا کردند. بیشترین مقاومت‎های مکانیکی در تیمارهای شاهد (0% الیاف کوتاه شیشه) حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Using of short glass fiber in the MDF dust-PP composite, and investigation of its effect on mechanical properties of composite

نویسندگان [English]

  • Arash Chavooshi 1
  • Mehrab Madhoushi 2
  • Alireza shakeri 3
چکیده [English]

In this research, effects of using short glass fiber on mechanical properties of MDF dust-PP composite were investigated. Short glass fibers with 3 mm in length were prepared. Sanding dust of MDF as lignocellulose material and polypropylene as the thermoplastic material were used.. MAPP as coupling agent to the rate of 4% by weight was used. 36 boards (12 treatments in 3 replicates) with nominal density of 1 gr/cm3 and dimensions of 30 × 20 × 1 cm3 using hot pressing method were produced. Afterward, samples were kept in room temperature conditions for 2 weeks. Then, mechanical properties were measured according to BS Standard (CEN/TS15534–1:2007). Results showed that the withdrawal strengths of nails and screws, flexural strength (MOE), modulus strength (MOR) were decreased as MDF dust volume increased. Also, with increasing short glass fibers content, resistances were decreased. Maximum mechanical resistances were obtained in the control treatments (0% short glass fiber).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Short glass fiber
  • MDF dust
  • withdrawal strengths of nail and screw
  • MOE
  • MOR